Актуално

13.02.2009 г.  С активните действия на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ  /БАФ /  днес беше проведена, организираната от Икономическия и социален съвет по предложение на Съвета на българските аграрни организации /СБАО/ Конференция с международно участие на тема : „ПАКЕТЪТ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОТГОВОРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”.

На конференцията представителите на гражданското общество и на професионалните организации от земеделския сектор на България и тези на ЕК и Европейския икономически и социален комитет / ЕИСК /, обсъдиха и дискутираха някои предизвикателства  пред земеделските производители, продиктувани от пакета мерки в областта на климата и енергетиката, одобрен от Европейския парламент през м. декември 2008 г. Акцентът на дискусията беше поставен върху стимулирането на производството на национални възобновяеми енергийни суровини от аграрния сектор, респективно върху адаптирането на земеделието към климатичните промени и създаването на възможности за неговото устойчиво развитие. Изключително ценен за българските участници по този проблем беше опитът на Швеция, споделен от Г-н Ернст Енмарк , Дания / Нейф Нилсен / и Германия / Адалберт Кинле /. Представител на МЗХ направи подробен и много полезен анализ на възможностите за подпомагане развитието на енергийните култури в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Не по-малък беше интересът и към материалите, запознаващи участниците със Стратегия на ЕС за биогоривата, с предложението за създаване на Глобален фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия, както и с План за действие относно биомасата, на фона на увеличаващата се зависимост на Европа от изкопаеми горива.
От БАФ в работата на конференцията, освен председателят Д-р СТ. СТЕФАНОВ, взеха участие още членът на УС и Управител на клон „Арендаторски стопанства и агрофирми” Г-н БОЖИДАР МИТОВ, Националният координатор по евроинтеграция и международна дейност Г-Н ЛЮБОМИР КОРАЛОВ и консултантите Г-ЖА АЛМА ДАВИДОВА /информационно обслужване / и Г-Н ВИХЪР ГЕОРГИЕВ     / енергийна политика и еврорегламенти /. 
 
plants