СРЕЩА СЪС СВЕТОВНАТА БАНКА

 25.02.2009г.  Във връзка със специална мисия-преглед на състоянието на българското земеделие, организирана от СВЕТОВНАТА БАНКА /СБ/, днес в Централния офис на Банката в сградата на Световния Търговски Център в София, се проведе среща на нейни представители, в т.ч. и оперативен анализатор от офиса в Букурещ – Румъния, с представители на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ФЕРМЕРИТЕ /БАФ/.

От българска страна в срещата взеха участие Председателят на БАФ Д-Р СТ. СТЕФАНОВ  и нейния Главен секретар ИНЖ. ТЕОДОР ИВАНОВ. Те запознаха ръководството на банката с реалното състояние на българското земеделие в областта на зърнопроизводството, производството на плодове и зеленчуци, животновъдството и другите подотрасли на аграрния сектор. Ясно бяха посочени проблемите в отрасъла, свързани не само  с производството, но и с изкупуването, преработката и реализацията на земеделска продукция. Сериозно внимание беше отделено  на пропуските, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове, респективно забавеното до мудност изплащане на субсидиите, безконтролния внос на земеделска продукция, в т.ч. и от страни извън ЕС, националните доплащания на фона на договорирания по-нисък процент субсидии от ЕС в сравнение с фермерите от ЕС-15, на всичко което води до понижаване конкурентноспособноста на българските земеделски производители на вътрешния, европейските и световните пазари.

В края на разговора представителите на СБ, след като благодариха  за получената обширна информация, увериха представителите на БАФ, че тя ще бъде използвана единствено за подобряване състоянието на българското земеделие и на работещите в него фермери и агробизнесмени, с  цел по-успешното им адаптиране към Общата селскостопанска политика на ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ.

 
plants