КОНФЕРЕНЦИЯ

29.04.2009 г.  На 27 и 28 април 2009 г. Истанбул /Турция/, се проведе ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ в отрасъл селско стопанство, организирана от Европейската федерация на синдикалните организации от аграрния сектор ЕFFАТ и Европейска работодателска аграрна организация  GEOPA.

Освен представителите на двете европейски организации, в конференцията взеха участие и представители на организациите на работниците/служителите и на работодателите на 4-те балкански страни, обект на специалното проучване на социалния диалог, а именно: България, Румъния, Турция и Хърватия. Като отделни докладчици участваха и представители на следните девет страни-членки на ЕС: Белгия, Германия, Дания, Литва, Полша, Унгария, Франция, Чехия и Швеция.Българската 12–членна делегация включваше 7 представители на синдикатите /5 от КНСБ и 2 от КТ „Подкрепа”/ и 5 представители на работодателите, членуващи в Съвета на българските аграрни организации /СБАО/. Своите виждания, както и на представляваните от тях организации, изказаха Валентина Васильонова /ФНСЗ към КНСБ/, Анелия Начева /КТ „Подкрепа”/ и Людмила Тодорова /СБАО/. Освен тях, през втория ден на конференцията, презентация направи членът на УС на СБАО и Председател на Българската асоциация на фермерите /БАФ/  Д-Р СТ. СТЕФАНОВ. В своето изказване Д-р Стефанов изясни ролята на социалните партньори у нас при  решаване на проблемите, свързани с професионалното образование и обучение в аграрния сектор. Той се спря конкретно на участието на представители на българските работодателски и синдикални аграрни организации в работата на ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО, РИБНО СТОПАНСТВО И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА /ЕКСГРСВМ/ към Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. В тази  комисия, заедно с експерти на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието и храните, социалните партньори участват равнопоставено  в социалния диалог и дават своя принос за развитието на професионалното образование и обучение в земеделския сектор. Най-осезаемо е тяхното участие  в дейностите по разработване и приемане на Държавните обществени изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професии, по актуализиране на Списъка на професиите  за професионално образование и обучение  и особено в дейностите  по лицензиране и разширяване на мрежата от Центрове за професионално обучение /ЦПО/ . Не по – малко значима е ролята на социалните партньори и в осигуряването и управлението на качеството на професионалното обучение чрез коригиране и актуализиране на учебните програми в съответствие с новите изисквания кем фермерите и агробизнесмените, произтичащи от Общата селскостопанска политика на ЕС и необходимостта от повишаване усвояването на средстватата от Програмата за развитие селските райони 2007-2013г. Съществена е ролята на социалните партньори в ЕКСГРСВМ и чрез контролните им функции по отношение обезпечаването на учебния процес с всичко необходимо за повишаване степента на теоритическото и особено на практическото усвояване на учебния материал за съответните професии и специалности.   

 
plants